CBTT: Thông báo của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

26/11/2021

Công văn số 2611-1/2021/CV-VTSR ngày 26/11/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 

  1. Thông báo số 75/2021/CV-VTSR, ngày 25/11/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY