CBTT: Thay đổi tên Công ty con

26/11/2021

Công văn số 2611/2021/CV-VTSR ngày 26/11/2021 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công bố thông tin Thay đổi tên Công ty con:

  1. Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh đổi tên thành Công ty cổ phần AAV Trading
  2. Công ty cổ phần Hồng Hưng đổi tên thành Công ty cổ phần AAV Land

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY