CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

04/01/2023

Công văn số 01/2022/CV-AAV ngày 04/01/2023 của Công ty CP AAV Group về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

  1. Nghị quyết số 0401/2023/NQ/HĐQT-AAV ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.