AAV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và với nhiều nội dung quan trọng được thông qua

16/06/2022

Ngày 16/6/2022 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (MCK: AAV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua. Đại hội đã nghe báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 và trọng tâm công tác năm 2022. Đại hội cũng xem xét thông qua các báo cáo và Tờ trình liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của Công ty trong thời gian tới.

Tham dự Đại hội có ông Phạm Quang Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.  

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Ông Phạm Quang Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối diện với những khó khăn, thách thức chung chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài nhưng với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu nhiệm kỳ và lường đón các khó khăn, thách thức mà công ty phải đối mặt, cũng như dự báo, đón đầu các cơ hội. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống AAV thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ thông qua đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và giám sát hoàn thành các mục tiêu lớn của công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Kết quả đạt được của năm 2021 (Đơn vị tính: triệu VNĐ)

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022

Tại Đại hội lần này, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thành CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP. Đại hội đã thống nhất cao bầu ra HĐQT AAV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên: ông Phạm Quang Khánh, ông Nguyễn Văn Chuyên, ông Phạm Mạnh Hùng (thành viên HĐQT độc lập). Đại hội cũng đã thống nhất cao bầu ra Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: ông Phạm Văn Hiên, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa và ông Đặng Hồng Đức.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại phiên họp Hội đồng quản trị AAV nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Khánh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT AAV nhiệm kỳ 2022-2027 và quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chuyên - Thành viên HĐQT AAV nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Tại phiên họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Hiên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát AAV nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ mới định hướng phát triển AAV là hoàn tất cấu trúc hệ sinh thái toàn diện BĐS đất nền, BĐS nghỉ dưỡng, Khách sạn - Nhà hàng, TTTM, Bệnh viện, Trường học, Cụm Công nghiệp….

Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung, các báo cáo, các Tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã thành công tốt đẹp.

Ban truyền thông AAV